Kaukolämmön sopimusehdot muuttuvat 1.7.2018

Sopimusehdot päivittyvät 1.7.2018. Uudet ehdot eivät heikennä asiakkaan sopimuksellista tai kaupallista asemaa. Muutoksen pohjalla on kaukolämmön myyjiltä ja asiakkailta sekä viranomaisilta saatu palaute sopimusehtojen päivittämistarpeesta.

Asiakkaaseen suoraan vaikuttavia muutoksia ovat mm:

  • lämmönjakohuoneiden vaatimuksia on tarkoituksenmukaistettu (mm. asiakkaan velvollisuus huolehtia huoneen turvallisuudesta)
  • asiakkaalle tulee ilmoitusvelvollisuus omien pääsulkulaitteidensa sulkemisesta sekä laitteisiin tehtävistä muutoksista
  • vakuuden käyttömahdollisuus laajenee. Kaukolämpöyritys voi vaatia vakuutta, mikäli asiakas on luottotietojen perusteella ilmeisesti kyvytön suoriutumaan lämpösopimukseen perustuvista maksuista. Lisäksi asiakkaan vakuutta voidaan käyttää saman asiakkaan muiden käyttöpaikkojen lämpösopimuksiin perustuvien saatavien kuittaamiseen.
  • sähköinen asiointi asiakkaan ja kaukolämpöyritysten välillä. Asiakas voi ilmoittaa laskutus- ja käyttöpaikkaosoitteen lisäksi kolmannen osoitteen lämmönmyyjän lähettämiä ilmoituksia varten. Samalla korostetaan asiakkaan velvollisuutta pitää yhteystietonsa ajan tasalla.

Lainsäädännön vaatimuksesta sopimusehtoihin on lisätty kuluttajariitalautakunnan ja kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä menettelyohje käsittelyjärjestyksestä.

Kaukolämmön asiakkailla on oikeus tiedon saamisesta 30 päivän ajan irtisanoa lämpösopimuksensa päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin muutetut hinnat, ehdot tai hinnoittelu eivät koske asiakasta, ellei muutos johdu viranomaisen päätöksestä tai lainsäädännön muutoksesta.